Základné informácieKondášove dni 2020

Slávnostná pracovná schôdza Kondášove dni 2020 sa konala v dňoch 27.9. – 28.9.2020 z príležitosti nedožitého 90. výročia narodenia klinického psychológa profesora PhDr. Ondreja Kondáša, DrSc.

Miesto konania slávnostného otvorenia podujatia: Kaštieľ Forgáčovcov Nižná Kamenica

Miesto odhalenia pamätnej tabule: Základná škola Nižná Kamenica v obci Nižná Kamenica

Miesto konania odbornej pracovnej schôdze Kondášove dni 2020: Penzión Gejzír Herľany v obci Herľany

Kongresový jazyk: slovenčina čeština angličtina

Odborný program organizovala Katedra psychológie FF UCM v Trnave - kontakty

prof. Ing. Roman BOČA, DrSc., rektor UCM v Trnave
Miroslav Líška, starosta obce Nižná Kamenica

Forenzná psychológia
Discentná psychoterapia
Kognitívna telerehabilitácia
Štandardné postupy v klinickej psychológii
Psychológia v rehabilitačnej starosltivosti
Bolesť - kvantitatívne a kvalitatívne hodnotenie bolesti
Psychológia manažmentu
Varia

Organizačný výbor: Predseda: MUDr. Juraj Štofko, PhD., dekan FZV UCM v Trnave
Vedecký výbor: Predseda: doc. PhDr. Slávka Démuthová, PhD., Vedúca Katedry Psychológie FF UCM v Trnave
Miestny organizačný výbor: Predseda: Jolana Janičkárová, Nižná Kamenica

Predseda: doc. PhDr. Slávka Démuthová, PhD., Vedúca Katedry Psychológie FF UCM v Trnave

doc. PhDr. Slávka Démuthová, PhD., Vedúca Katedry Psychológie FF UCM v Trnave
PhDr. Dominika Doktorová, PhD. z Katedry Psychológie FF UCM v Trnave
PhDr. Jana Hubinská, PhD. z Katedry Psychológie FF UCM v Trnave
PhDr. Zuzana Mičková, PhD. z Katedry Psychológie FF UCM v Trnave
Mgr. Ivana Václaviková, PhD. z Katedry Psychológie FF UCM v Trnave
Mgr. Lucia Gažovičová, z Katedry Psychológie FF UCM v Trnave
Mgr. Dominika Kochanová, z Katedry Psychológie FF UCM v Trnave
Mgr. Peter Šebáň, z Katedry Psychológie FF UCM v Trnave
Mgr. Monika Viskupič, z Katedry Psychológie FF UCM v Trnave

Program konferencie

Vybrané prednášky môžu byť publikované v časopise SJHS

ODBORNÝ PROGRAM

KULTÚRNY PROGRAM V NIŽNEJ KAMENICI

od 13:00 Registrácia v kaštieli Forgáčovcov, Nižná Kamenica
14:00 Slávnostné otvorenie, kultúrny program
14:30 Osadenie pamätnej tabule a prehliadka obce
15:00 Výstava dobových predmetov a krst knihy
16:00 Príhovory hostí
19:00 Slávnostná večera
20:00 Spoločenský večer I

od 8:30 Registrácia
9:00 - 12:00 Odborný program
12:00 - 13:00 Prestávka na obed
13:00 - 15:00 Diskusia
15:00 Ukončenie pracovných dní, vyhodnotenie
15:30 Turistika a cykloturistika v okolí obce Herľany
19:00 Slávnostná večera
20:00 Spoločenský večer II

Ubytovania a doprava


Ubytovanie:
Penzión Gejzír Herľany a Penzión Branisko Herľany - objednávanie ubytovania v uvedených penziónoch bolo možné len cez organizátorov v termíne 26.9.2020 (sobota) - 29.9.2020 (utorok)
Ďalšie možnosti ubytovania: Hotely v meste Košice

Najbližšia erupcia gejzíru: Predpokladané časy erupcie gejzíru
Čo sa týka erupcie gejzíru, podľa oficiálneho oznamu mohol gejzír striekať v sobotu večer medzi 17:00 - 20:00 hod. a v pondelok ráno odhadom medzi 05:00 - 08:00 hod.


Možnosti dopravy:
Vlaková doprava Bratislava - Košice (InterCity)
Autobusová doprava Košice - Nižná Kamenica (Herľany)
Železničná stanica Košice:
Objednaný bol mikrobus k vlaku R 601 Váh s príchodom do Košíc dňa 27.9.2020 o 11:53 hod. a odvoz z Penziónu Gejzír Herľany k vlaku IC44 s odchodom z Košíc dňa 29.9.2020 o 07:11 hod.
Bola zabezpečená aj kyvadlová doprava medzi obcami Nižná Kamenica a Herľany dňa 27.9.2020.

Zaujímavosti v okolí: - (MAPA okolia)
Gejzír Herľany - Z histórie obce Herľany a kúpeľov
Kostol vo Svinici - Románsko-gotický kostol vo Svinici
Kúpele Borda - Borda - kúpele
Slanské vrchy - Slanské vrchy
Dargovský priesmyk - Priesmyk Dargov


Katedra psychológie
Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave


Katedra psychológie Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave vznikla v roku 1998, kedy sa vyčlenila z Ústavu sociálnej komunikácie, ktorý združoval pedagógov a zabezpečoval výučbu v oblasti pedagogických, psychologických, sociologických a politologických disciplín. Katedra psychológie zabezpečuje štúdium v študijnom programe psychológia. V súčasnosti ponúka dva stupne vysokoškolského štúdia jednoodborovej psychológie: Denné bakalárske štúdium predstavuje prvý stupeň kvalifikácie predmetného odboru. Magisterské štúdium predstavuje II. stupeň VŠ štúdia. Doktorandské štúdium (PhD. štúdium) predstavuje tretí stupeň kvalifikácie predmetného odboru. Zameranie III. stupňa štúdia je na všeobecnú a experimentálnu psychológiu. Absolvent získava kvalifikáciu na výkon povolaní, ktoré vyžadujú profesionálnu znalosť psychologických poznatkov. Katedra psychológie sa v oblasti vedeckého výskumu orientuje najmä na aktuálne otázky z oblasti sociálnej, poradenskej, personálnej, či edukačnej psychológie. Vedecko-pedagogickí zamestnanci katedry systematicky riešia domáce a zahraničné vedecko-výskumné úlohy (napr. projekt VEGA „Psychoteritorialita v ľudskom správaní“, tiež projekty venované rozvoju sociálnej, policajnej a politickej psychológie). Katedra psychológie FF UCM v spolupráci s Psychologickým ústavom Filozofickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne pravidelne organizuje vedeckú konferenciu „Kondášove dni“, podporuje študentov v odbornej činnosti (ŠVOČ), poskytuje výučbu psychologických disciplín pre študentov Učiteľstva akademických predmetov. Pre záujemcov o štúdium psychológie katedra organizuje prípravné kurzy.

História vzniku: Katedra psychológie Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave sa na samostatné pracovisko transformovala z pôvodného Ústavu sociálnej komunikácie, ktorý viedol doc. PhDr. Ján Szelepcsényi, CSc. V roku 1998 sa z neho vyčlenila Katedra psychológie a ostatné špecializované pracoviská. Prvým vedúcim novovzniknutej Katedry psychológie bol PhDr. Anton Markuš, CSc., ktorý ju viedol až do nástupu prof. PhDr. Ondreja Kondáša, DrSc. v roku 2000. Po jeho smrti v roku 2002 prevzali vedenie katedry postupne PhDr. Tomáš Kováč, CSc. (do roku 2003), PhDr. Vojtech Haring, PhD. (2003-2005) a PhDr. Gabriela Ručková, PhD (2005-2013). V súčasnosti (od roku 2013) je vedúcou Katedry psychológie FF UCM doc. PhDr. Slávka Démuthová, PhD.

Štúdium psychológie v SR
Zdroj: Slovenská komora psychológov
"Bakalársky stupeň štúdia je zameraný na získanie základov pre porozumenie a skúmanie hlavných oblastí výskumu a praxe, a to predovšetkým v kontexte poradenskej, klinickej, školskej, vývinovej, sociálnej, pracovnej a organizačnej psychológie. Hlavná oblasť kompetencií bakalára je posúdenie a príprava podmienok psychodiagnostického vyšetrenia, asistencia absolventovi magisterského štúdia a schopnosť používať vhodné základné psychologické postupy vo všetkých oblastiach rezortného uplatnenia psychologických služieb.
Magisterský stupeň štúdia poskytuje univerzálne psychologické vzdelanie. Absolventi magisterského štúdia v študijnom odbore 3.1.9. psychológia majú možnosť uplatniť sa na rôznych pozíciách najmä v oblastiach: poskytovania zdravotnej starostlivosti po získaní špecializácie ako poradenský psychológ, klinický psychológ, pracovný a organizačný psychológ a po získaní prípravy v certifikovanej činnosti ako psychoterapeut, dopravný psychológ alebo v oblasti liečby drogových závislostí psychológ v oblasti sociálneho poradenstva a sociálnej starostlivosti forenzný psychológ a súdny znalec v odbore psychológia výchovy a vzdelávania (pedagogický psychológ, školský psychológ, kariérový poradca) organizácie a práce (pracovný psychológ, špecialista v oblasti ľudských zdrojov) iných oblastí, napr. policajné zložky, armáda, hasičský a záchranný zbor, doprava, šport, komunikácia, marketing, veda a výskum.
Doktorandské štúdium (PhD. štúdium) Doktorandské štúdium je zamerané na získanie "PhD." Štúdium podľa doktorandského študijného programu prebieha podľa individuálneho študijného plánu pod vedením školiteľa. Podmienkou riadneho skončenia doktorandského štúdia je vykonanie dizertačnej skúšky, ktorá patrí medzi štátne skúšky a obhajoba dizertačnej práce, ktorá je záverečnou prácou. Štúdium pozostáva zo študijnej časti a vedeckej časti. Psychológ môže absolvovať ďalšie postgraduálne štúdium (špecializačné alebo certifikačné) bez absolvovania doktorandského štúdia. Doktorandské štúdium predstavuje tretí stupeň kvalifikácie predmetného odboru."

Na Katedre psychológie FF UCM je zameranie III. stupňa štúdia na všeobecnú a experimentálnu psychológiu. Absolvent štúdia získa najnovšie informácie a zručnosti v oblasti výskumu kognitívnych procesov, motivácií a emócií s interfunkčným a interdisciplinárnym pohľadom. Dokáže sa orientovať v histórii a súčasných smeroch psychológie. Ovláda metodologické prístupy psychologického výskumu, vrátane pokročilých štatistických metód. Doktorandské štúdium je zamerané tak, aby jeho absolvent bol odborne pripravený plniť úlohy vedy i praxe. V treťom stupni vysokoškolského štúdia Katedra psychológie Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave ponúka: denné PhD. štúdium a externé PhD. štúdium


Zobraziť stránku Katedry psychológie FF UCM